Tuba

Christian Alge-Lapitz
Tuba
Arda Erden
Tuba
Andreas Gmeiner
Tuba

Ehrenmitglied

Oliver Huber
Tuba/ E-Bass

Ehrenmitglied

Siegfried Ruepp
Tuba/ Kontrabass

Ehrenmitglied